Reds1 Whites2 Yellow3 Blues4 Green!5 Yummy Orange6